پیام به دانشجو

لطفا درس خود را انتخاب نمایید

بیست و چهار تیرماه، روز جمعه از ساعت 8 الی 12 - کارشناسی ارشد و ساعت 14 الی 18 برای دکتری بصورت مجازی در اسکایپ