برنامه کلاسی

روز درس ساعت برگزاری
چهارشنبه روش‌های رسمی در مهندسی نرم‌افزار 16:30 - 18:45