دوره ها

یادگیری عمیق

شروع دوره : به زودی

زمان برگزاری : جمعه ساعت16:30عصر الی 20

تعداد جلسه : 40

ظرفیت دوره : 5

ظرفیت باقیمانده : 2

نوع برگزاری : مجازی

هزینه دوره : 0

وضعیت دوره : مرحله ثبت نام


توضیحات

پایتون

شروع دوره : به زودی

زمان برگزاری : جمعه ساعت 12:30 تا 16

تعداد جلسه : 40

ظرفیت دوره : 8

ظرفیت باقیمانده : 4

نوع برگزاری : مجازی

هزینه دوره : 0

وضعیت دوره : مرحله ثبت نام


توضیحات

وب بخش اول

شروع دوره : به زودی

زمان برگزاری : جمعه ساعت 8:30 الی 12

تعداد جلسه : 40

ظرفیت دوره : 8

ظرفیت باقیمانده : 6

نوع برگزاری : مجازی

هزینه دوره : 0

وضعیت دوره : مرحله ثبت نام


توضیحات