برنامه‌سازی پیشرفته (پایتون)

1 برنامه‌ای بنویسید که اعمال ماشین حساب را بصورت گرافیکی انجام دهد.

با استفاده از کتابخانه tkinter

دانلود فایل
2 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و نحوه تعیین عنوان را نشان دهد.

دانلود فایل
3 راهنمایی نصب eclipse

از لینک https://www.ics.uci.edu/~pattis/common/handouts/pythoneclipsejava/eclipsepython.html استفاده نمایید و گام به گام اجرا کنید. شاید در مواقعی ضرورت داشته باشد از VPN استفاده کنید

دانلود فایل
4 برنامه‌ای بنویسید که اداره کردن استثناها را نمایش دهد.

بدون دارا بودن حالت غیراستثنایی

دانلود فایل
5 برنامه‌ای بنویسید که داده‌هایِ مربوط به سه دانشجو را بخواند مرتب نماید و نمایش دهد

عمل خواندن و نوشتن در فایل باینری انجام شود.

دانلود فایل
6 برنامه‌ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter را نمایش دهد.

دانلود فایل
7 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانهِ tkinter و نحوه استفاده ازاسپین‌باکس را نشان دهد.

دانلود فایل
8 برنامه‌ای بنویسید که کار با فایل‌های متنی را نشان دهد.

از کتابخانه os استفاده نمایید.

دانلود فایل
9 برنامه‌ای بنویسید که اداره کردن استثناها را بدون حالت‌های غیراستثنایی نشان دهد.

دانلود فایل
10 برنامه‌ای بنویسید که ابتدا مشخصات مربوط به سه کتاب را بخواند و بر اساس قیمت مرتب نموده و سپس نمایش دهد.

دانلود فایل
11 برنامه‌ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و دکمه توقف را نمایش دهد.

دانلود فایل
12 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانهِ tkinter و نحوه استفاده ازپنجره پانلی را نشان دهد.

دانلود فایل
13 آموزش گام به گام برنامه‌نویسیِ پایتون

قدردانی ویژه از دکتر جواد وحیدی و دکتر رمضان عباس نژادورزی.

دانلود فایل
14 برنامه‌ای بنویسید که اداره کردن استثناها را بدون حالت‌های غیراستثنایی نشان دهد.

باز کردن فایل حالت استثنایی است.

دانلود فایل
15 برنامه ای بنویسید که جزئیات سه فروشگاه را بخواند، آنها را بر اساس نامفروشگاه مرتب کند و سپس نمایش دهد.

دانلود فایل
16 برنامه‌ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و رسم خط را نمایش دهد.

دانلود فایل
17 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانهِ tkinter و نحوه استفاده ازمنوهای دکمه‌ای را نشان دهد.

دانلود فایل
18 برنامه‌ای بنویسید که بازی حدس یک عدد را حداکثر در پنج مرحله انجام دهد.

از سه کتابخانه sys، time و random استفاده نمایید.

دانلود فایل
19 برنامه‌ای بنویسید که دسترسی به متغیر محلی و غیر محلیِ درون تابع را نشان دهد.

دانلود فایل
20 برنامه ای بنویسید که جزئیات سه کالا را بخواند، آنها را بر اساس نام کالا مرتب کند و سپس نمایش دهد.

دانلود فایل
21 برنامه‌ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و دکمه انتخاب را نمایش دهد.

دانلود فایل
22 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانهِ tkinter و نحوه استفاده از دکمه‌های انتخاب را نشان دهد.

دانلود فایل
23 برنامه‌ای بنویسید که اعمال ریاضی همچون جذر، لگاریتم، فاکتوریل، سینوس و غیره انجام دهید.

از کتابخانه math استفاده نمایید.

دانلود فایل
24 برنامه ای بنویسید که دسترسی به متغیرهای محلی و سراسری داخل تابع را نشان دهد.

دانلود فایل
25 برنامه ای بنویسید که جزئیات سه فروشنده را بخواند، آنها را بر اساس نام فروشنده مرتب کند و سپس آنها را نمایش دهد.

دانلود فایل
26 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و لیبل و ورودی داده را نمایش دهد.

دانلود فایل
27 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه thread را نشان دهد.

دانلود فایل
28 برنامه‌ای بنویسید که یک شیی از کلاسی را در یک فایل باینری بنویسید و سپس بخواند و نمایش دهد.

فایل باینری برای مدیریت نمونه‌هایِ مختلف یک کلاس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانلود فایل
29 برنامه ای بنویسید که دسترسی به متغیرهای محلی و سراسری داخل تابع تودرتو را نشان دهد.

دانلود فایل
30 برنامه ای بنویسید که جزئیات سه خریدار را بخواند، آنها را بر اساس نام خریدار مرتب کند و سپس آنها را نمایش دهد.

دانلود فایل
31 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و خاصیت دکمه‌ها را نمایش دهد.

دانلود فایل
32 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه thread را نشان دهد.

دانلود فایل
33 برنامه‌ای بنویسید که اعمال آماری همچون میانگین، میانه، انحراف‌معیار و مد را انجام دهد.

از کتابخانه statistics استفاده نمایید.

دانلود فایل
34 برنامه ای بنویسید که دسترسی به متغیرهای محلی و سراسری داخل تابع تودرتو را نشان دهد.

دانلود فایل
35 برنامه ای بنویسید که جزئیات سه فروش را بخواند، آنها را بر اساس کد خریدار مرتب کند و سپس آنها را نمایش دهد.

دانلود فایل
36 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و لیبل را نمایش دهد.

دانلود فایل
37 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه threading را نشان دهد.

دانلود فایل
38 برنامه‌ای بنویسید که دو شیوه مختلف برای نوشتن در یک فایل متنی و خواندن از آن را نمایش می‌دهد.

از زیر برنامه seek برای تغییر موقعیت‌سنج درونی فایل استفاده می‌شود.

دانلود فایل
39 برنامه ای بنویسید که دسترسی به متغیرهای محلی و سراسری داخل تابع تودرتو را نشان دهد.

دانلود فایل
40 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و لیست‌باکس را نمایش دهد.

دانلود فایل
41 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه threading را نشان دهد.

دانلود فایل
42 برنامه‌ای بنویسید که کار با مجموعه‌ها را نشان دهد.

از کتابخانه collections استفاده نمایید.

دانلود فایل
43 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و منو را نمایش دهد.

دانلود فایل
44 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه re را نشان دهد.

دانلود فایل
45 برنامه‌ای بنویسید که نحوه استفاده از حالت append را در فایل متنی نمایش دهد.

حالت append به حالتی گفته می‌شود که در شروع باز شدن فایل، موقعیت‌سنج فایل در آخر فایل قرار می‌گیرد.

دانلود فایل
46 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و منو و جداکننده درون آن را نمایش دهد.

دانلود فایل
47 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه re را نشان دهد.

دانلود فایل
48 برنامه‌ای بنویسید که کار با لیستی از مجموعه‌ها را نشان دهد.

از کتابخانه collections استفاده نمایید.

دانلود فایل
49 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و پیام را نمایش دهد.

دانلود فایل
50 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه re را نشان دهد.

دانلود فایل
51 برنامه‌ای بنویسید که مشخصات فایل جاری را نمایش داده و موقعیت‌سنج فایل متنی را در یک موقعیت خاص تنظیم نماید.

فایل جاری به فایلی اطلاق می‌شود که در حال اجرا است.

دانلود فایل
52 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و دکمه رادیو را نمایش دهد.

دانلود فایل
53 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه re را نشان دهد.

دانلود فایل
54 برنامه‌ای بنویسید که به‌صورت ساده خاصیت چندریختی را نمایش دهد.

دانلود فایل
55 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و دکمه افقی/عمودیِ نوارِ پیشرفت را نمایش دهد.

دانلود فایل
56 برنامه‌ای بنویسید که استفاده از تابع tell در فایل‌های متنی را نمایش دهد.

تابع tell در فایل‌های متنی، موقعیت بعدیِ نشانگرموقعیت‌سنج فایل را نشان می‌دهد. این عمل برای تصمیم مناسب برای ادامه دادن یا ندادن خواندن/ نوشتن در فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانلود فایل
57 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و لیست‌باکس و پیمایشِ آن را نمایش دهد.

دانلود فایل
58 برنامه‌ای بنویسید که کار با لیستی از اشیائی از کلاس‌های متنوع ولی همگون را نشان دهد.

کلاس هند و ژاپن دو کلاس با ماهیت یکسان فرض شده است.

دانلود فایل
59 برنامه ای بنویسید که فرم کلی استفاده از کتابخانه tkinter و نحوه درج محتوایِ درون آن را نشان دهد.

دانلود فایل
60 برنامه‌ای بنویسید که فایل متنی را به‌صورت +r باز کنید و عمل نوشتن در آن را انجام دهید.

حالت +r در فایل‌های متنی به حالتی گفته می‌شود که برای خواندن استفاده می‌شود که در حین خواندن امکان نوشتن نیز وجود دارد.

دانلود فایل
61 برنامه‌ای بنویسید که لیستی از کلاس‌های همگون را نشان دهد و فراخوانی متد از این لیست را درون حلقه نمایش دهد.

کلاس هند، ژاپن و ایران سه کلاس با ماهیت یکسان فرض شده است.

دانلود فایل
62 برنامه‌ای بنویسید که نحوه استفاده از حالت a+ را در فایل‌های متنی نمایش دهد.

در حالت a+ علاوه بر قرار دادن نشانگر موقعیت‌سنج فایل در آخر فایل امکان خواندن و نوشتن در فایل وجود دارد.

دانلود فایل
63 برنامه‌ای بنویسید که زیر برنامه ر آن یک شیی عمومی به عنوان آرگومان گرفته و متدهای آن را فراخوانی نماید.

کلاس هند، ژاپن و ایران سه کلاس با ماهیت یکسان فرض شده است.

64 برنامه‌ای بنویسید که خواندن سطربه‌سطر از فایل را نشان دهد.

دانلود فایل
65 برنامه‌ای بنویسید که کلاس‌های گنجشک و شترمرغ از کلاس پرنده ارث‌بری کند.

توضیح خاصیت تحت الشعاع قراردادن یا نادیده گرفتن

دانلود فایل
66 برنامه‌ای بنویسید که چندین سطر از یک فایل را بصورت یکجا بخواند و سپس پردازش کند.

دانلود فایل
67 برنامه‌ای بنویسید که کلاس کارمند دارای متد سازنده و مخرب باشد.

به زمان و مکان فراخوانی متدهای سازنده و مخرب و همچنین اتوماتیک بودن فراخوانی ها دقت شود.

دانلود فایل
68 برنامه‌ای بنویسید که نحوه اجرای مخرب را روی کلاس کارمند توضیح دهد.

دانلود فایل
69 برنامه‌ای بنویسید که سلسله مراتب در ارث‌بری را نمایش دهد.

دانلود فایل
70 برنامه‌ای بنویسید که انتقال دیسک در برج هانوی را نمایش دهد.

در برج هانوی سه میله است با n دیسک، که دیسک‌های کوچک روی دیسک بزرگ قرار می‌گیرد و در هر مرحله فقط یک دیسک منتقل می‌شود.

دانلود فایل
71 برنامه‌ای بنویسید که نحوه ساخت کتابخانه‌های اختصاصی را نمایش دهد.

برای اجرای این برنامه، به یک فایل مازاد (کتابخانه فیبوناچی اختصاصی) نیاز است.

دانلود فایل
72 فایل کتابخانه برای فیبوناچی

این فایل را در پوشه‌ای قرار دهید که می‌خواهید به‌عنوان کتابخانه استفاده نمایید. پسوند فایل را به py تغییر دهید.

دانلود فایل
73 برنامه‌ای بنویسید که یک کلاس برای کتاب تعریف نمایید و عملگر تساوی را سربارگذاری کنید.

دانلود فایل
74 برنامه‌ای بنویسید که انواع کلاس‌ها عملگر + را سربارگذاری نمایید.

تفسیر + برای اعداد جمع و برای رشته به‌معنی الحاق است.

دانلود فایل
75 برنامه‌ای بنویسید که برای کلاس مورد نظر خود عملگر بزرگ‌تر بودن را سربارگذاری نمایید.

دانلود فایل
76 برنامه‌ای بنویسید که در یک کلاس عملگر کوچکتر و تساوی سربارگذاری شود.

دانلود فایل
77 برنامه‌ای بنویسید که تحت الشعاع قرار گرفتن را در هنگام ارث‌بری نمایش دهد.

دانلود فایل
78 برنامه ای بنویسید که در هنگام وراثت، overriding را نشان دهد.

دانلود فایل
79 برنامه‌ای بنویسید که برای دو کلاس مجزای مستطیل و مربع شرایط تحت الشعاع قرار گرفتن را بررسی کند.

کلاس‌ها بدون ارث‌بری

دانلود فایل
80 برنامه‌ای که جمع دو عدد صحیح را نشان دهد.

در این برنامه جمع دو عدد صحیح را نشان می‌دهد که این دو عدد صحیح ثابت است.

دانلود فایل
81 برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح را بخواند و جمع آنرا نمایش دهد.

استفاده از دستور input برای خواندن و تبدیل آن به عدد صحیح (casting)

دانلود فایل
82 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و تعیین کند آن عدد زوج است یا فرد.

استفاده از عملگر % برای باقی‌مانده تقسیم

دانلود فایل
83 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد صحیح را بخواند و نمایش دهد.

استفاده از حلقه for

دانلود فایل
84 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد صحیح را بخواند و فقط اعداد زوج را نمایش دهد.

استفاده از حلقه for و ساختار انتخاب if در درون حلقه

دانلود فایل
85 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد صحیح را بخواند و تعیین کند عدد خوانده شده اول است یا نه؟

عدد اول به عددی گفته می‌شود که به‌غیر از خودش و عدد یک بر هیچ عدد دیگری بخش‌پذیر نیست. همانند عدد 13

دانلود فایل
86 برنامه‌ای بنویسید که تعداد سطر و ستون ماتریس را بخواند سپس داریه‌های ماتریس را خوانده و نمایش دهد.

خواندن درایه‌های ماتریس به‌صورت سطروار (سطربه سطر) خواهد بود.

دانلود فایل
87 برنامه‌ای بنویسید که دو ماتریس ثابت 4*3 را جمع و سپس نمایش دهد.

دانلود فایل
88 برنامه‌ای بنویسید که مقسوم‌علیه‌های یک عدد صحیح را نمایش دهد.

از زیر برنامه‌ها برای نمایش مقسوم‌علیه‌های یک عدد استفاده نماید.

دانلود فایل
89 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد صحیح را بخواند و مرتب نموده و نمایش دهد.

بدون استفاده از ساختار حلقه و با استفاده از جداکننده و نگاشت

دانلود فایل
90 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح بخواند و فاکتوریل آنرا محاسبه و نمایش دهد.

محاسبه فاکتوریل به‌صورت غیر بازگشتی

دانلود فایل
91 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و فاکتوریل آنرا محاسبه و نمایش دهد.

محاسبه فاکتوریل در یک تابع و به‌صورت بازگشتی (دارای سرعت اجرایی کم در مقایسه با غیر بازگشتی)

دانلود فایل
92 برنامه‌ای بنویسید که نام پنج شرکت را خوانده و نمایش دهد.

استفاده از رشته‌ها

دانلود فایل
93 برنامه‌ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را بخواند و ریشه‌های آن را نمایش دهد.

دانلود فایل
94 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح مابین صفر و صد بخواند و رتبه نمره را نمایش دهد.

دانلود فایل
95 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و مضارب آن را نمایش دهد.

استفاده از ساختارحلقه for با گام‌های منفی

دانلود فایل
96 برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را بخواند و تعداد ارقام استفاده شده در آن را شمارش کند.

دانلود فایل
97 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و تشخیص دهد که آن عدد متعلق به چه روزی از هفته است.

فرض شده است که روز اول هفته شنبه است و اول ماه نیز با شنبه شروع می‌شود.

دانلود فایل
98 برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و اعداد صحیح کامل کوچکتر از آن عدد صحیح را نمایش دهد.

استفاده از دو تابع، یکی برای تشخیص مقسوم‌علیه‌های یک عدد صحیح و دومی تایع بررسی تساوی جمع مقسوم‌علیه‌های یک عدد با خود عدد

دانلود فایل
99 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح بخواند و تمام اعداد مربع کوچکتر از آن را نمایش دهد.

عدد مربع عددی است که از توان دوم یک عدد صحیح بدست آید.

دانلود فایل
100 برنامه‌ای در پایتون بنویسید مابین دو عدد هزار و ده‌هزار اعدادی را نمایش دهد که بر هفت بخش‌پذیر باشد و هیچ یک از ارقام آن صفر نباشد.

استفاده از تابع برای تشخیص نبود صفر در ارقام اعداد

دانلود فایل
101 برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح بخواند و مقسوم‌علیه‌های آن عدد را نمایش دهد.

استفاده از زیر برنامه برای نمایش مقسوم‌علیه‌های یک عدد

دانلود فایل
102 برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح را بخواند و کوچکترین مضرب مشترک و بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را نمایش دهد.

استفاده از دو تابع برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک و بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد.

دانلود فایل
103 برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح بزرگ را بخواند و کوچکترین مضرب مشترک و بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را به‌صورت بهینه محاسبه و نمایش دهد.

استفاده از دو تابع برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک و بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد روش بهینه برای محاسبه اعداد بزرگ

دانلود فایل
104 برنامه‌ای بنویسید که نام ده رنگ را خوانده و رنگ‌هایی را نمایش دهد که طول آنها کمتر از پنج باشد.

دانلود فایل
105 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که دو ماتریس مربع را بخواند و جمع و ضرب دو ماتریس را نمایش دهد.

ماتریس مربع ماتریسی است که تعداد سطر و ستون آن با هم برابر باشد.

دانلود فایل
106 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نام ده دانشجو را بخواند و در صورت عدم وجود عدد در نام دانشجو ، آن را نمایش دهد.

تشخیص وجود رقم در رشته توسط تابعی با خروجی منطقی پیاده‌سازی شود.

دانلود فایل
107 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نام ده دانشجو را خوانده و نام دانشجویان را پردازش کند.

پردازش نام دانشجو: تمام حروف به‌جز اولین کاراکتر کوچک شود.

دانلود فایل
108 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نام پنج دانشجو را بخواند و سپس نام‌خانوادگی همان پنج دانشجو را بخواند و در آخر نام کامل پنج دانشجو را نمایش دهد.

برنامه‌ای که نیازمندی به گروه‌بندی منطقی بین صفات را نشان دهد.

دانلود فایل
109 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که داده‌های نام/ نام‌خانوادگی و معدل مربوط به پنج دانشجو را بخواند و نمایش دهد.

بدون استفاده از مفهوم کلاس

دانلود فایل
110 برنامه‌ای بنویسید که داده‌های درایه‌های یک ماتریس را بخواند و فقط درایه‌هایی را نمایش دهد که اول باشند.

تشخیص اول بودن عدد و خواندن داده‌های درایه‌های ماتریس توسط توابع انجام پذیرد.

دانلود فایل
111 برنامه‌ای بنویسید که یک ماتریس مربع را خوانده و درایه‌های قطر اصلی و پایین مثلثی را نمایش دهد

قطر اصلی: درایه‌هایی که سطر و ستون آن برابر باشد. پایین مثلثی: تمام درایه‌های روی قطر اصلی و پایین قطر اصلی

دانلود فایل
112 برنامه‌ای بنویسید که نام ده دانشجو را خوانده، سپس مرتب نموده و نمایش دهد.

خواندن، مرتب‌سازی و نمایش نام دانشجویان در زیر برنامه‌ها انجام شود.

دانلود فایل
113 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد صحیح را بخواند و در یک لیست قرار دهد و فقط اعداد زوج را نمایش دهد.

خواندن، تشخیص زوج بودن و نمایش در زیر برنامه‌ها صورت پذیرد.

دانلود فایل
114 برنامه‌ بنویسید که توسط تابع جمع خاصیت بستار یا closure را نمایش دهید.

خاصیت بستار برای توابع یعنی خروجی تابع با ورودی توابع (حداقل یک ورودی) برابر باشد. این خاصیت باعث استفاده تودرتو یا nested توابع می‌شود.

دانلود فایل
115 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد صحیح را بخواند و به‌جای اعداد زوج صفر، و به‌جای اعداد فرد یک را نمایش دهد.

از زیر برنامه‌ها استفاده نمایید.

دانلود فایل
116 برنامه‌ای بنویسید که آدرس و نام شهر را بخواند و جستجو کند که نام شهر جزئی از آدرس هست یا نه؟

حروف بزرگ و کوچک در آدرس و شهر مهم نباشد.(آدرس و شهر به‌صورت انگلیسی وارد شود)

دانلود فایل
117 برنامه‌ای بنویسید که ده عدد اول فیبوناچی را محاسبه کند.

دراعداد فیبوناچی هر عدد از جمع دو عدد قبلی بدست می‌آید و این سری از اعداد با صفر و یک شروع می‌شود.

دانلود فایل
118 برنامه‌ای بنویسید که سیصد عدد اول سری فیبوناچی را به‌روش پویا محاسبه نمایید.

در برنامه‌نویسی پویا، از اعداد با اندیس پایین، اعداد با اندیس بالا محاسبه می‌شود و دارای مصرف حافظه کم و سرعت اجرایی بالا است.

دانلود فایل
119 برنامه‌ای بنویسید که کار با تاپل‌ها (چندتایی‌ها) را نمایش دهد.

عمل هایی هم‌چون: ادغام، اضافه‌کردن، جستجو، نمایش

دانلود فایل
120 برنامه‌ای بنویسید که کار با مجموعه‌ها را نشان دهد.

اعمال: اضافه کردن، جستجو ، نمایش، حذف و محاسبه تعداد عضو

دانلود فایل
121 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که اعمالی همچون اجتماع، حذف و نمایش روی مجموعه‌ها را نمایش دهد.

در مجموعه‌ها ترتیب اعضا مهم نیست. این برنامه را چندین بار اجرا کنید و خروجی‌ها را تفسیر کنید.

دانلود فایل
122 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نحوه استفاده از نوع داده دیکشنری را نشان دهد.

نوع داده دیکشنری بر اساس اندیس/مقدار است. اندیس و مقدار می تواند نوع داده‌های متنوعی را بپذیرد.

دانلود فایل
123 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نشان دهد که تابع می‌تواند خروجی چند‌مقداره از نوع تاپل را داشته باشد.

معمولا در زبان‌های متداول دیگر، تابع یک مقدار دارد

دانلود فایل
124 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نشان دهد که تابع می‌تواند خروجی چند‌مقداره از نوع لیست را داشته باشد.

معمولا در زبان‌های متداول دیگر، تابع یک مقدار دارد

دانلود فایل
125 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نشان دهد که تابع می‌تواند خروجی چند‌مقداره از نوع دیکشنری را داشته باشد.

معمولا در زبان‌های متداول دیگر، تابع یک مقدار دارد

دانلود فایل
126 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که کلاس شخص را تعریف کند و از آن شیی بسازد و استفاده نماید.

از کتابخانه تاریخ/زمان برای محاسبه سن شخص استفاده نمایید. کلاس دارای سازنده باشد. سن شخص بر اساس تفاضل تاریخ جاری و تاریخ تولد محاسبه شود.

دانلود فایل
127 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که یک کلاس برای ماشین تعریف نماید و شیی از کلاس ماشین تعریف و استفاده نماید.

برای کلاس سازنده تعریف نمایید. صفات درون کلاس را با به‌صورت خصوصی تعریف نمایید. برای دسترسی به صفات خصوصی، از متدهای set و get استفاده نمایید.

دانلود فایل
128 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که کلاس‌های دانشجو و معلم از شخص ارث‌بری کند.

سازنده کلاس‌های خاص از سازنده کلاس عام استفاده نماید. از خروجی بر اساس فرمت خاص استفاده نمایید.

دانلود فایل
129 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که کلاس کارمند از شخص ارث ببرد و از خاصیت تحت الشعاع دادن برای تشخیص کارمند بودن استفاده نماید.

خاصیت تحت الشعاع قرار دادن: همنام‌بودن و هم امضا بودن متدها؛ - تشخیص اجرای متد مورد نظر بر اساس شیی

دانلود فایل
130 برنامه‌ای در پایتون بنویسید که نحوه استفاده از سازنده بین کلاس‌ها در صورت ارث‌بری را نشان دهد.

نشان دادن اولویت سازنده بین کلاس‌ والدین و فرزند

دانلود فایل