تحلیل و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری

1 نمونهِ پروژهِ برای فاز1

دانلود فایل
2 محیط توسعه سیستم‌ها

دانلود فایل
3 منشاء نرم افزار

دانلود فایل
4 ساختار دادن به داده های سیستم

دانلود فایل
5 شناسایی و انتخاب پروژه‌های توسعه سیستم

دانلود فایل
6 شروع و برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه سیستم

دانلود فایل
7 تعیین نیازهای سیستم

دانلود فایل