ساختمان داده

1 ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها با استفاده از پایتون

دانلود فایل
2 اصول و مبانی ساختمان داده‌های پایتون

دانلود فایل
3 پیچیدگی الگوریتم‌ها

پیچیدگی الگوریتمی اندازه گیری مدت زمان تکمیل یک الگوریتم با توجه به ورودی با اندازه n است.

دانلود فایل
4 آرایه‌ها و ماتریس‌ها

آرایه یک ساختمان داده یک بعدی همگن است که تمام عناصر آن از نظر حافظه پشت سرهم می باشند و ماتریس یک آرایه با بعد بیش از یک است.

دانلود فایل
5 پشته

پشته یک ساختار داده خطی است که از ترتیب خاصی که عملیات در آن انجام می شود پیروی می کند. این ترتیب به‌صورت LIFO (Last In First Out) یا FILO (First In Last Out) است.

دانلود فایل
7 لیست‌های پیوندی

دانلود فایل
8 درخت

یک ساختار داده درختی را می توان به صورت بازگشتی به عنوان مجموعه ای از گره ها تعریف کرد که در آن هر گره یک ساختار داده ای است که از یک مقدار و لیستی از ارجاعات به گره ها تشکیل شده است. شروع درخت "گره ریشه" و گره های مورد ارجاع "فرزندان" هستند.

دانلود فایل
9 گراف

گراف یک نمایش تصویری از مجموعه‌ای از اشیاء است که در آن برخی از جفت اشیاء توسط پیوندها به هم متصل شده‌اند. اشیاء به‌هم پیوسته با نقاطی که راس نامیده می شوند نشان داده می‌شوند و پیوندهایی که رئوس را به هم متصل می‌کنند لبه یا یال نامیده می‌شوند.

دانلود فایل
10 الگوریتم‌های مرتب‌سازی

دانلود فایل
11 ویدیوهایِ آموزشیِ مرتب‌سازی

دانلود فایل