داده‌کاوی

1 طبقه‌بندی مجموعه داده Play tennis با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون

با استفاده از درخت تصمیم و آنتروپی اطلاعات

دانلود فایل
2 طبقه‌بندی مجموعه داده iris با زبان برنامه‌نویسی R

با استفاده از الگوریتم Kmeans

دانلود فایل
3 طبقه‌بندی مجموعه داده‌های مشتریان فروشگاه با زبان برنامه‌نویسی R

با استفاده از الگوریتم Kmeans

دانلود فایل
4 مقدمه‌ای بر داده‌کاوی

دانلود فایل
5 شروعِ داده‌کاوی

دانلود فایل
6 مفاهیم و تکنیک‌های داده‌کاوی

دانلود فایل
7 طبقه‌بندی توسط درخت تصمیم

دانلود فایل
8 طبقه بندی توسط درخت تصمیم و ارزیابی مدل

دانلود فایل
9 ماشین بردار پشتیبان (SVM)

دانلود فایل
10 الگوریتم‌های گروهی

دانلود فایل
11 خوشه بندی

دانلود فایل
12 ارزیابی خوشه‌بندی

دانلود فایل
13 قوانین انجمنی

دانلود فایل