مهندسی نرم افزار

1 اصول RUP و دیاگرام‌های جریان کار

دانلود فایل
2 معماری نرم‌افزار

دانلود فایل
3 قسمت اول جزوه مهندسی نرم افزار

دانلود فایل
4 نمونه پروژه 1

دانلود فایل
5 نمونه پروژه 2

دانلود فایل