تحلیل و طراحی الگوریتم‌های پیشرفته

1 ساختمان داده‌های بیرونی

دانلود فایل
2 عملیات روی حافظه‌های خارجی

B-Tree

دانلود فایل
3 جستجوی الگو در رشته

دانلود فایل