مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطلاعاتی

1 سیستم و تفکر سیستمی

دانلود فایل
2 عنوان‌های تحقیقاتی

دانلود فایل
3 کلیپ مفهومی در مورد تفکر سیستمی

دانلود فایل