روش‌های رسمی در مهندسی نرم‌افزار

1 مقدمه‌ای بر روش‌های رسمی در مهندسی‌نرم‌افزار

دانلود فایل
2 مجموعه‌ها، رابطه‌ها و توابع

دانلود فایل
3 بازی ومپوز

دانلود فایل
4 منطق مرتبه اول

دانلود فایل
5 زبان برنامه‌نویسی ALLOY

دانلود فایل
6 نمونه برنامه‌های ALLOY

دانلود فایل
7 ابزار Alloy

دانلود فایل
8 مدل‌های پویا در Alloy

دانلود فایل